Kas ir PTAC?

PTAC jeb Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ir institūcija, kuras kompetencē ietilpst par patērētāju tiesību pārkāpumiem saņemto iesniegumu izskatīšana, tātad – patērētāju intereses.

Kādus iesniegumus izskata PTAC?


PTAC izskatīs Jūsu iesniegumu, ja tas iekļaus konfliktu ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju. Tāpat centrs kontrolē, vai tiek ievērota kārtība, kādā var pieteikt patērētāja prasījumu par neatbilstošu preci vai pakalpojumu. Tādā gadījumā tiek pieņemts lēmums par patērētāju likumīgo prasību izpildi. PTAC atbilstoši savai kompetencei izveido un uztur ekspertīzes veicēju datu bāzi un var sniegt Jums juridisku palīdzību Jūsu kā patērētāja tiesību jautājumos.

Kas jāņem vērā?


PTAC var izskatīt Jūsu iesniegumu tikai tādā gadījumā, ja esat fiziska persona, kas vēlas iegādāties vai jau iegādājas kādu pakalpojumu vai preci tādam nolūkam, kas nav saistīts ar preces saimniecisko vai profesionālo darbību.

Savukārt iesniegumu par netaisnīgiem līguma noteikumiem PTAC izskata tikai tad, ja starp patērētāju un pārdevēju ir radies strīds par kādu noteikumu – tātad Jūs jau esat vērsies pie pārdevēja, un tas nav piekritis mainīt līgumu.

Par ko vēl ir atbildīgs PTAC?


PTAC aizsargā patērētāju ekonomiskās intereses – uzrauga to, lai līgumos tiktu ievērotas patērētāju tiesības. Tas nozīmē, ka centrs uzrauga normatīvajos aktos paredzēto darbību veikšanu, kā arī apņemas pārbaudīt, vai pārdevējs ievēro garantijas saistību aizņemšanos un izpildes kārtību.
PTAC uzrauga arī negodīgu komercpraksi, pakalpojumus, preču drošumu, atbilstību un par tiem sniegto informāciju. Tāpat arī šī institūcija uzņemas uzdevumu informēt gan patērētājus, gan uzņēmējus.

Kādas ir sekas konstatētam netaisnīgam noteikumam? Ja tas tiek konstatēts, tad šis noteikums vairs nav spēkā, un pārdevējs to nedrīkst izmantot pret Jums. Līgums var pat tikt anulēts, ja līgumu nosakošie noteikumi ir netaisnīgi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru